ALLMÄNNA VILLKOR

1. ALLMÄNT

1.1
Dessa allmänna villkor, även kallade köpvillkor gäller när du som konsument gör en beställning via www.bardvier.com. Avtal ingås mellan dig och Bardvier Group AB, organisationsnummer 559070-8862. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Bardvier framgår på sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via sajten.

1.2
För att kunna beställa från oss måste du vara minst 18 år eller ha målsmans tillstånd. Bardvier accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Bardvier förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om du uppgivit felaktiga personuppgifter).

1.3
Bardvier reserverar sig för slutförsäljning av en vara samt eventuella bild- och skrivfel på sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Bardvier har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktig information har angetts för en vara som du har beställt så kommer Bardvier naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande innan Bardvier fortsätter med beställningen.

1.4
Hemsidan, samt allt dennas innehåll ägs av Bardvier eller dess licensgivare och partners.

 1. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1
För att kunna göra ett köp via sajten måste du acceptera våra villkor. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner att du tagit del av informationen.

2.2
Ett avtal om köp ingås först när Bardvier bekräftat din beställning och du mottagit orderbekräftelse från Bardvier per e-post. Bardvier uppmanar dig att spara orderbekräftelsen för eventuella kontakter med oss. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Bardvier. Om beställningen återkallas så kommer återbetalning att ske.

 1. KUNDUPPGIFTER MM.

3.1
Bardvier rekommenderar att du skapar ett användarkonto innan du handlar på sajten. När du har ett registrerat användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Bardvier följer PUL (Personuppgiftslagen) i sin hantering av personuppgifter.

3.2
Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift som användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen.

 1. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

4.1
Vid beställning via sajten gäller de priser som anges. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms.

4.2
Du kan betala på de olika sätt som anges på sajten. Bardvier har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalningsmetod valts av dig och godkänts av Bardvier.

 1. LEVERANS OCH TRANSPORT

5.1
Varor som finns i lager levereras normalt inom 1-3 arbetsdagar. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager eller vid bokning av en större kvantitet).

5.2
Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på sajten. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

5.3
Om paket ska lösas ut ska du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska hämtas ut personligen med giltig legitimation. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har Bardvier rätt att debitera dig en avgift på 150 kr.

 1. ÅNGERRÄTT

6.1
Vid köp av varor på bardvier.com gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Bardvier detta inom 14 dagar från det att du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

6.2
Ångerrätten gäller inte för varor produkten brukats. Ångrar Du ett köp ska varan returneras i sin originalförpackning i sitt ursprungsskick dvs. att varan ej har brukats eller skadats efter det att den har mottagits av dig som köpare.

6.3
Om du vill ångra köpet ska du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Bardvier via returfliken på vår hemsida (www.bardvier.com) alternativt skicka ett mail innehållande samma uppgifter som anges under returfliken till support@bardvier.com.

Om du inte vill använda något av de ovan nämnda alternativ kan du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)

6.4
Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Bardvier. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Bardvier enligt de metoder och anvisningar som anges på sajten.

6.5
Vid retur av en vara står Bardvier för returfrakten och kommer då att skicka en retursedel till er försedd med rätt returadress.

6.6
När du ångrar ditt köp betalar Bardvier tillbaka det belopp som du betalat för varan/varorna minus. På det belopp som ska återbetalas har Bardvier rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

6.7
Bardvier betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Bardvier tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Bardvier får dock vänta med återbetalningen tills Bardvier tagit emot varan eller du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

 1. REKLAMATION

7.2
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra en reklamation gällande fel i beställd vara ska kontakta Bardvier så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Sajten. Reklamationer som görs inom två månader från det att du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid.

7.3
Bardvier står för returfrakten för godkända reklamationer.

7.4
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Bardvier att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Bardvier strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Bardvier mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Bardvier förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer Bardvier riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

 1. LÄNKAR8.1
  Bardvier kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Bardvier’s kontroll, och webb-platser utanför Bardvier’s kontroll kan länka till Sajten. Även om Bardvier försöker säkerställa att Bardvier enbart länkar till webbplatser som delar Bardvier’s personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter är Bardvier inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som du tillhandahåller på andra webbplatser.
 2. FORCE MAJEURE9.1
  Bardvier ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Bardvier inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Bardvier dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen.
 3. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

10.1
Bardvier förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att du har accepterat villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på sajten), alternativt 30 dagar efter att Bardvier har informerat dig om ändringarna. Bardvier rekommenderar dock att du håller dig uppdaterad på sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av villkoren.

 1. OGILTIGHET

11.1
Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

 1. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

12.1
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Bardvier’s kundsupport.

12.2
Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Bardvier’s kundsupport, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

Vid eventuell tvist följer Bardvier beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

12.3
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 13.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.